Algemene voorwaarden Bratelle

Artikel 1 Definities

 1. Bratelle: Bratelle, gevestigd te Amersfoort onder KvK nr. 81178417 (doorgaans de ‘Verkoper’).
 2. Klant: diegene die middels een contractuele verbintenis in een rechtsverhouding staat tot Bratelle (doorgaans de ‘Koper’).
 3. Partijen: Bratelle en de klant tezamen.
 4. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Cadeaushop: verkoop van producten van andere leveranciers en affiliaties via de webshop van Bratelle.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Bratelle. Voor zover de klant in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod Bratelle heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de klant zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
 3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Bratelle aan de klant bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit
 5. Bratelle heeft geen zeggenschap over de leveringsvoorwaarden van de cadeauartikelen uit de cadeaushop. De leveranciers hanteren ieder hun eigen leveringsvoorwaarden.

Artikel 3 Prijzen

 1. Alle prijzen die Bratelle hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Bratelle hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Bratelle te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Bratelle redelijkerwijs niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, geven Bratelle het recht om de overeengekomen prijs te verhogen.
 4. Een klant die tevens kwalificeert als consument (zoals omschreven onder punt 4 van de ‘definities’) heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. Een klant die tevens kwalificeert als consument (zoals omschreven onder punt 4 van de ‘definities’) kan een online aankoop gedurende veertien (14) dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden dat:
 • het product niet is gebruikt; en
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.); en
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of is aangepast.
 1. De bedenktijd van veertien (14) dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van een geplaatste bestelling.
 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@bratelle.nl.
 2. De consument is verplicht om het product binnen veertien (14) dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Bratelle, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 3. De kosten voor retourneren komen voor rekening van de consument.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Bratelle deze kosten binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Bratelle heeft geretourneerd.

Artikel 5 Opschortingsrecht

Tenzij de klant kwalificeert als consument (zoals omschreven onder punt 4 van de ‘definities’), doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 6 Verrekening

Tenzij de klant kwalificeert als consument (zoals omschreven onder punt 4 van de ‘definities’), doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Bratelle te verrekenen met een verordening op Bratelle.

Artikel 7 Levering Bratelle

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 3. Levering vindt plaats door Bratelle, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 8 Levering cadeaushop

 1. Levering van het bestelde product uit de cadeaushop vindt plaats door de leverancier van het desbetreffende cadeauartikel.

Artikel 9 Levertijd

 1. De door Bratelle opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij Bratelle niet binnen veertien (14) dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hieromtrent uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Bratelle.

Artikel 10 Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Artikel 11 Verzendkosten

Verzendkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hieromtrent uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 12 Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te (laten) nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Bratelle niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Bratelle verbindt zich jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken

Artikel 13 Eigendomsovergang en risico​

 1. Behoudens het gestelde in de lid 2 van dit artikel, zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de klant overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Bratelle zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens Bratelle heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij Bratelle bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de klant, is Bratelle bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de klant zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De klant is aansprakelijk voor de door Bratelle door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Artikel 14 Kwaliteit en omschrijving​

 1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
 2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:
 3. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
 4. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door de verkoper en/of de koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt;
 5. de prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking enz.) leveren, zoals in de offerte omschreven.
 6. De verkoper staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

Artikel 15 Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze worden afgeleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 16 Vrijwaring

De klant vrijwaart Bratelle tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Bratelle geleverde producten en/of diensten.

Artikel 17 Klachten

 1. De klant dient een door Bratelle geleverd product zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Dit onderzoek dient in ieder geval binnen 48 uur na ontvangst plaats te hebben gevonden.
 2. Beantwoord een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Bratelle daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen veertien (14) dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming, zodat Bratelle in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Artikel 18 Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Bratelle.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Bratelle ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Artikel 19 Aansprakelijkheid Bratelle

 1. Bratelle is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Bratelle aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Bratelle is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Bratelle aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 20 Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Bratelle vervalt in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21 Recht op ontbinding

 1. De klant heeft – behoudens het in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden bepaalde (in het bijzonder artikel 9) – het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Bratelle toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Bratelle niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Bratelle in verzuim is.

Artikel 22 Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in art. 9 en 20 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de klant in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de klant, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
  Hetzelfde geldt voor het geval en op het moment dat de schuldenaar ter griffie van een rechtbank een verklaring deponeert waaruit blijkt dat de schuldenaar een akkoord buiten faillissement in de zin van ​art. 370​ Fw voorbereidt of dat de rechtbank een herstructureringsdeskundige in de zin van ​art. 371​ Fw aanwijst die met uitsluiting van schuldeisers en aandeelhouders van de schuldenaar een akkoord kan aanbieden.​​
  Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing indien en op het moment dat buiten Nederland een met faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of homologatie van een akkoord vergelijkbare toestand wordt geïnitieerd.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door de Bratelle geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Artikel 23 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Bratelle in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Bratelle kan worden toegerekend in een van de wil van Bratelle onafhankelijke situatie (overmachtsituatie), waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Bratelle kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Bratelle 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Bratelle er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst – middels een schriftelijke verklaring – geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Bratelle is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

Artikel 24 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Bratelle is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 25 Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Bratelle.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 26 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Bratelle redelijkerwijs bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 27 Toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

Artikel 28 Geschillen

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
 3. Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen 12 maanden nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.

Opgesteld op 12 februari 2021.